سرنوشت مبهم ما در دنیای جدیدی که ساخته ایم!

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که دیگر از حالت طبیعی خود فاصله زیادی گرفته است. در حال حاضر ورود صدها هزار ماده جدید و عوامل فیزیکی و شیمیایی بسیار که هرگز اثرات بلند مدت آنها نه تنها بر روی انسانها که بر کل موجودات زنده و غیر زنده اطراف ما مشخص نشده است، آینده مبهمی را پیش روی ما قرار داده است. … ادامه مطلب