آبادان و خرمشهر!

آنچه در آبادان و خرمشهر و بسیاری از شهرهای جنگ زده دیگر در خوزستان می گذرد نه تنها ظلم به مردم آن دیار است بلکه ظلم به آبروی نظام و رهبری هم هست که با وجود اختصاص بودجه های هنگفت نتیجه کار برای هیچکس ملموس نیست. … ادامه مطلب