نحوه فعالیت موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان (کیان)

موسسه‌ای با عنوان “مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان” که بیشتر به موسسه کیان در بین مردم مشهور است در بسیاری از شهرهای تحت عنوان نمایندگی در بسیاری از شهرهای ایران مهدها و پیش دبستانی‌ راه انداخته. در باره نحوه فعالیت موسسه مزبور آموزش و پرورش پیگیری‌های زیادی انجام داده و احکام متعددی در دیوان عدالت اداری در این موضوع صادر شده که تعدادی از این احکام دارای تعارض بوده و منجر به درخواست رای وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توسط مدیر این موسسه آقای حسن کیان شده است. حکم وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در باره فعالیت موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان آقای کیان به نقل از سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به اصضافه لیستی از نمایندگی های این موسسه در شهرهای مختلف به نقل از سایتهای منتسب به این موسسه در زیر این مطلب نقل می شود.

 

 

رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ضوابط و نحوه فعالیت مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان

شماره هـ/۹۰/۷۲۶                                     ۴/۷/۱۳۹۱

رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ضوابط و نحوه فعالیت مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان 


تاریخ دادنامه: ۱۳/۶/۱۳۹۱    شماره دادنامه: ۳۱۸    کلاسه پرونده: ۹۰/۷۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن کیان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 
 گردش کار: آقای حسن کیان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض مؤسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان به اقدام وزارت آموزش و پرورش در تعطیلی مؤسسه، آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۵۱۱ با موضوع دادخواست مؤسسه مطالعات خلاقیت کودکان و نوجوانان با مدیرعاملی آقای حسن کیان به طرفیت آموزش و پرورش بندرعباس و به خواسته ابطال نامه شماره ۲۸/۴۷۳۱۶/۲۰ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۰۹۸ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند:
گردش کار: شاکی اعلام داشته است بر اساس بخشنامه وزارت علوم در سال ۱۳۸۲ که راه اندازی مؤسسات خدمات پژوهشی را بلامانع اعلام کرده است، مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان تأسیس شد و از سال ۱۳۸۷ رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و آموزش و پرورش نیز پس از بازدید، فعالیت آن ر ا غیر آموزشگاهی تشخیص داد. لیکن اخیراً اداره آموزش و پرورش طی نامه معترضٌ به، دستور تعطیلی و انحلال مؤسسه مزبور را داده است و شاکی به این اقدام آموزش و پرورش معترض و تقاضای رسیدگی کرده است که پس از تبادل لوایح اداره طرف شکایت و به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۹۰۲ ـ ۱۰/۳/۱۳۸۹ اعلام داشته است اداره طرف شکایت مجوزی برای فعالیت آموزش کـودکان نداشـته است، لیکـن به آموزش کـودکان ۵/۳ تـا ۶ ساله اقـدام می کـند و از طرفی نمایندگی صـادر شده برای شهر بندرعباس نبوده است لذا فعالیت مؤسسه در بندرعباس فاقد مجوز است و رد شکایت را تقاضا کرده است که این شعبه در وقت احتیاطی با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می کند.

رأی دیوان

نظر به این که به موجب ماده ۹ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب سال ۱۳۸۷ آموزش و پرورش مرجع صدور مجوز تأسیس مراکز آموزش افراد زیر۲۰ سال و پیش دبستان است. حال آن که مؤسسه شاکی بر اساس آگهی تأسیس که تحت شماره ۶۸۸۹/ث/ح/۳۲/۸۷ ـ ۸/۴/۱۳۸۷ در صفحه ۸ روزنامه رسمی کشور مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۷ منتشر شده فعالیت آموزشی نداشته است. لذا نیاز به اخذ مجوز از آموزش و پرورش ندارد و از طرفی به دلالت نامه شماره ۱۵۵/۹۱۰۸۸ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۷ آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران که پیرو بازدید از فعالیت مؤسسه شاکی صادر شده است مؤسسه مزبور فعالیت آموزشی نداشته و اداره طرف شکایت نیز دلیلی بر فعالیت مؤسسه در امور آموزشی ارائه نداده است، بنابراین خواسته شاکی وارد است و به ابطال نامه شماره ۲۸/۴۷۳۱۶/۲۰ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۹/۲۳ با موضوع دادخواست مؤسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان با مدیریت آقای حسن کیان به طرفیت آموزش و پرورش استان اصفهان به خواسته ابطال نامه شماره ۸۰۴۷۸/۱۲۰ـ ۲۵/۸/۱۳۸۸ به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۵ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که مطابق دفاعیات مشتکی عنه در جوابیه ارسالی و سایر اوراق موجود در پرونده، صلاحیت آموزش و پرورش بر اساس آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۴ و ۲۹/۹/۱۳۸۰ و تصویب نامه شماره ۴۸۳ ـ ۲۲/۵/۱۳۸۵ در مورد مؤسساتی است که فعالیت آموزشی دارند حال آن که مطابق مندرجات آگهی تأسیس مؤسسه شاکی مندرج در صفحه هشتم روزنامه رسمی مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۷ فعالیت آن مؤسسه آموزشی نیست و نامه شماره ۱۵۵/۹۱۰۸۸ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۷ مدیریت آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران که بر اساس بازدید از دفتر مرکزی مؤسسه به عمل آمده مؤید غیرآموزشی بودن فعالیت مؤسسه است. نامه های صادر شده از وزارت علوم تحقیقات و فناوری حتی در مواردی که اشاره به لغو مجوز مؤسسه دارد و مورد استناد طرف شکایت قرار گرفته است دلالت بر این دارد که حوزه فعالیت مؤسسه شاکی پژوهشی است و ربطی به صلاحیتهای قانونی آموزش و پرورش در نظارت بر فعالیتهای آموزشی آزاد ندارد. بنابراین سازمان آموزش و پرورش اصفهان به شرح نامه معترضٌ به با تخطی از حدود صلاحیتهای قانونی مبادرت به صدور نامه موصوف مبنی بر تقاضای پلمپ و تعطیلی مؤسسه از نیروی انتظامی کرده است. لذا به ابطال آن نامه حکم صادر و اعلام می شود. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۸۹/۳۵۶ با موضوع دادخواست مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان با مدیریت آقای حسن کیان به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران و به خواسته صدور حکم بر ادامه فعالیت مؤسسه و نقض نامه شماره ۱۵۳/۱۲۳۵۷۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ به موجب دادنامه شماره ۱۶۲۲ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. 
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده دایر به صدور حکم بر ادامه فعالیت مؤسسه و نقض نامه شماره ۱۵۳/۱۲۳۵۷۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ طرف شکایت در خصوص تعطیلی مؤسسه، با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت و توضیحات حضوری نماینده آن در این شعبه و با دقت در اوراق تقدیمی وی و ملاحظه بعضی پرونده های مطروح قبلی فیمابین و دادنامه های صادر شده در این خصوص و با توجه به متن نامه شماره ۸۰۸/۳۱ـ ۶/۵/۱۳۸۲ مدیرکل دفتر امور پژوهشی و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تعریف واحدهای تحقیقاتی شامل گروه پژوهشی، مرکز تحقیقات، پژوهشکده، مؤسسه تحقیقاتی و پژوهشگاه که بر اساس تصمیم جلسه ۱۴۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی با شرایط و ضوابط خاصی از جمله داشتن سه دکتر تمام وقت و یک پژوهشگر شاخص، راه اندازی و تأسیس و توسعه و گسترش آنها را اجازه داده است و فعالیتهای پژوهشی یا هر عنوانی با مفهوم مشابه را نیازمند بررسی کارشناسی آن دفتر دانسته است که با وصف مذکور تنها ثبت «مؤسسه» در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مجوز فعالیتهای آموزشی و پژوهشی نمی تواند باشد، ضمن این که در حال حاضر مجوز رسمی برای «پژوهش» از مراکز ذی ربط ندارد و بازدیدهای کارشناسان حاکی از فعالیتهای آموزشی توسط مؤسسه شاکی است که از سوی وی هیچ گونه مجوز قانونی برای فعالیت آموزشی ارائه نشده است و از طرفی شرایط و ضوابط مربوط را نیز رعایت نکرده است الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد. علی هذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۹ قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی مصوب ۱۳۸۷ و مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد دادخواست حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۹ قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب ۶ / ۵ / ۱۳۸۷، مؤسسان مدرسه یا مرکز پرورشی یا مرکز آموزشی غیر دولتی به اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش موظف شده اند. همچنین در تبصره ماده مزبور، تنها مرجع صدور فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد و زبان خارجی، برای آموزش افراد زیر بیست سال و مرکز آموزش پیش دبستانی برای کودکان چهار و پنج ساله وزارت آموزش و پرورش تعیین شده است. نظر به این که حسب محتویات پرونده های موضوع تعارض نمایندگیهای مؤسسه مطالعات و خلاقیت کودک و نوجوان مبادرت به فعالیتهای آموزشی کرده است و در این زمینه فاقد مجوز لازم قانونی بوده است، بنابراین دادنامه شماره ۱۶۲۲ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۰ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

به نقل ار سایت موسسه: نمایندگیهای فعال

استان تهران:

دفتر مرکزی( خانم نیر آبادی) ۴۴۲۹۱۲۷۰-  ۰۲۱

www.wta7.com

نارمک ( خانم شاهی) چهار ستاره۷۷۸۰۴۵۷۹-۰۲۱

یوسف آباد( خانم مفرح) سه ستاره مثبت۸۸۳۵۱۶۷۷-۰۲۱

http://www.koudakekhalagh.com/

دهکده المپیک(خانم کریمی) سه ستاره ۴۴۷۰۰۶۱۷ -۰۲۱

پونک (خانم تبریزی) ۴۴۸۲۵۰۸۱-۰۲۱

تهرانپارس (خانم احمدی) سه تاره مثبت ۰۹۱۲۷۹۳۴۰۲ -۰۲۱۷۷۷۱۷۰۳۳۰

جیحون( خانم اکرمیه) سه ستاره مثبت۶۶۱۵۲۴۳۷-۰۲۱

سه راه طالقانی( خانم البرزی) سه ستاره مثبت۷۷۶۳۷۷۱۳-۰۲۱

شهرک ولیعصر یافت آباد( خانم اکرمیه) سه ستاره۶۶۱۳۷۹۱۹-۰۲۱

بلوار فردوس ( خانم داوود زاده) سه ستاره مثبت ۰۹۱۲۵۳۶۴۹۰۰  -۰۲۱۴۴۹۷۴۲۰۷

فاز یک اندیشه( خانم نگارش نژاد) چهارستاره۶۵۵۷۰۳۶۳-۰۲۱

فاز سه اندیشه( خانم کیان) چهارستاره۶۵۵۵۶۰۸۱-۰۲۱

شهریار(خانم عزیزی) چهارستاره۶۵۲۲۰۲۸۱-۰۲۱

http://www.kodakiq.com/

مارلیک (خانم زاهد) سه ستاره مثبت۶۵۱۶۳۸۰۴-۰۲۱
فاز دو اندیشه(خانم عزیزی) سه ستاره مثبت۰۹۱۹۲۰۷۵۱۳۶ -۰۲۱۶۵۵۴۷۵۸۰

خیابان دولتخواه(خانم مرادی) دو ستاره مثبت ۰۹۱۹۵۱۰۹۸۲۷

شمس آباد(خانم داوود زاده) سه ستاره مثبت  ۰۹۳۵۲۵۲۴۳۹۲

سهروردی (خانم عظیمی) چهار ستاره ۰۹۱۲۷۱۸۲۴۲۰و ۸۸۵۳۷۹۳۷-۰۲۱

یافت آباد(خانم فتاحی) دو ستاره مثبت۰۹۳۶۳۶۰۴۳۲۸-۰۲۱۶۶۸۱۱۱۵۴

یافت آباد (خانم فلاح)دو ستاره ۰۹۳۷۷۷۴۳۴۵۴

شهرک اکباتان(خانم رفیعی ) سه ستاره۰۹۱۲۲۹۴۱۲۶۴ -۰۲۱۴۴۶۷۳۴۳۰

شهرک گلستان  (خانم فرخی ) دو ستاره مثبت۰۹۱۲۸۳۰۰۴۶۱ -۰۲۱۴۴۷۴۳۶۸۰

قاسم آباد (خانم رمضانیان)۵۲۳۹۲۲۹-۰۲۱

مهد خلاق ریحانه الحسین پیروزی( خانم حداد)۷۷۹۸۰۱۹۱-۰۲۱

فردوسیه (خانم ربانی) دو ستاره مثبت ۶۶۴۶۹۳۲۷-۰۲۱

استان البرز:

فردیس(آقای سالم) چهار ستاره ۶۵۳۵۱۴۰-۰۲۶۳

http://www.kodakiq.com/

جهانشهر(خانم صفری) سه ستاره۴۴۰۸۱۰۷-۰۹۱۲۴۶۶۲۹۵۱-۰۲۶۳

جهانشهر (خانم نادری) سه ستاره ۰۲۶۳۴۴۲۲۸۵۳-۰۹۱۲۱۶۴۱۵۰۳

شهرک مهندسی(خانم محرابی) سه ستاره۶۷۰۴۳۷۶-۰۲۶۳
مهد خلاق  مهر ویلا( خانم علی نژاد ) دو ستاره مثبت۰۲۶۳۲۷۰۵۶۱۸

استان مرکزی:

اراک( خانم پژوهشفر) دو ستاره مثبت۳۱۲۳۰۷۵-۰۸۶۳

استان لرستان:

خرم آباد(خانم کریمی) ۳۲۲۱۰۷۹-۰۶۶۱

خرم آباد( خانم حسن وند) ۳۳۱۷۹۱۵-۰۶۶۳

بروجرد (خانم غلامی)۰۹۱۶۰۸۵۴۹۰۵

ازنا(آقای زلقی)۰۹۳۰۱۶۶۸۴۴۷

استان کردستان:

سنندج (آقای احمدی) ۰۹۱۹۷۵۶۶۶۴۳-۰۸۷۳۳۲۸۰۹۸۶

شهرک بهاران(آقای فتحی) ۰۹۱۲۰۲۹۰۱۸۴

بانه(خانم نعمت خواه)۰۹۱۸۷۸۸۲۳۳۱

استان خراسان رضوی:

مشهد( خانم امین زاده)سه ستاره۳۷۶۱۵۱۵۴-۰۵۱

مشهد(خانم استیری)سه ستاره ۳۸۸۱۰۸۸۴-۰۵۱

مشهد (آقای بختیاری) ۰۹۳۰۲۲۰۶۵۶۵-۰۵۱۳۸۶۸۴۵۰۲

مشهد قاسم آباد (خانم رمضانیان)۰۹۳۸۳۹۹۰۰۳۲

استان کرمانشاه:

کرمانشاه( خانم سلطانی) سه ستاره۰۹۱۸۸۸۸۸۷۶۲- ۰۸۳۳۸۲۱۴۷۲۱ سرپرستی استان

کرمانشاه( خانم فرجی)۰۹۳۷۵۳۹۷۹۴۹-

جوانرود( آقای سعیدی) ۰۹۱۸۳۵۶۱۲۰۸-۰۸۳۴۶۲۲۶۷۱۸

کرمانشاه (خانم طباطبائی):۰۹۱۸۴۶۸۴۸۹۱

استان کرمان:

کرمان( خانم پروین پور) ۰۹۳۳۴۳۱۴۴۵۱

استان آذربایجان غربی:

بوکان (خانم رسولی): ۰۹۱۴۸۰۷۷۴۴۰

استان قزوین:

قزوین(خانم دکتر فتاحی): ۰۹۱۲۷۸۴۱۰۷۲-۰۹۳۷۹۶۳۴۶۶۸

استان قم:

قم(آقای باباخانی)۰۹۳۷۱۸۵۴۱۵۵-۰۲۵۳۶۷۰۳۸۵۵

استان یزد:

یزد(آقای دهقان)۰۹۱۳۰۵۳۰۷۰۰

استان فارس:

اوز(خانم صمدانی) ۰۹۱۷۱۸۰۱۴۷۰-

شیراز میدان دوم گلستان( آقای محمدی) ۰۹۱۷۸۳۲۴۰۹۵-۰۷۱۳۶۲۱۱۳۵۲

شیراز ( خانم زارعی) ۰۹۱۷۳۳۶۴۸۸۹-۰۷۱۳۶۲۸۰۶۴۸

شیراز (آقای قربانی)۰۹۱۷۷۱۱۸۰۶۸

شیراز (خانم بهمنی) ۰۹۳۷۴۲۸۸۰۷

استان خوزستان:

ماهشهر ممکو ( خانم کیماسی) سه ستاره مثبت۲۴۲۲۵۱۶۹-۰۶۵۲

ماهشهر(خانم ملکشاهی) دو ستاره۲۳۷۹۱۴۹-۰۶۵۲

اندیمشک( خانم قلاوند) دو ستاره مثبت۴۲۴۱۰۵۱-۰۶۴۲

بهبهان( خانم خاشعی) دو ستاره مثبت۴۲۲۱۹۱۰-۰۶۷۱ و۰۶۱۵۲۸۷۴۶۰۷

آبادان( آقای یان چشمه) سه ستاره مثبت۳۲۳۰۱۵۸-۰۶۱۵-۰۹۱۶۶۹۱۲۱۷۵

http://www.wta77.com/

سربندر( خانم توکلی) دو ستاره۲۲۲۱۴۸۹-۰۶۵۱

آبادان ( خانم زارع) ۰۹۱۶۱۴۱۵۹۶۸

اهواز( خانم رجائی) سه ستاره۳۹۲۲۷۶۴-۰۶۱۱

اهواز ،پاداد(خانم قنواتی) ۰۹۱۶۷۳۱۵۰۲۲

http://www.khalaghiyat-wta.ir/

اهواز منطقه پنج(خانم اسدی): ۰۹۱۵۰۰۵۴۲۱۵

رامهرمز(خانم یان چشمه): ۰۹۱۶۳۹۲۰۷۳۰

خرمشهر(آقای شجاعی): ۰۹۱۶۳۳۰۱۴۵۴

رامشیر(آقای غبیشاوی): ۰۹۱۶۵۸۱۷۸۱۰

مسجد سلیمان(خانم درویشی): ۰۹۱۹۷۰۹۶۳۰۱

استان هرمزگان:

بندر لنگه( خانم مظاهری) ۲۲۲۲۲۴۷-۰۷۶۲

استان کهکیلویه و بویر احمد:

یاسوج( خانم رفیعی) دو ستاره مثبت۳۲۳۵۹۸۵-۰۷۴۳

گچساران( خانم قرقانی) دو ستاره مثبت۲۳۲۰۹۵۶-۰۷۴۳

دهدشت(آقای رفیعی)۰۹۱۷۷۴۲۲۰۴۵

استان مازندران:

ساری سلمان فارسی( خانم کباری) سه ستاره مثبت۳۲۵۳۲۸۸-۰۱۵۱

نوشهر( خانم بنده زاده) دو ستاره مثبت۲۱۷۳۲۰-۰۱۱۵

چالوس( خانم قاسمی) دو ستاره۰۹۳۶۰۹۸۳۸۳۴-۴۶۱۲۱۵۲-۰۱۱۵

نکا(خانم ولی نژاد): ۰۹۳۰۵۳۰۹۲۶۹

استان گلستان:

گرگان(خانم البرزی) ۰۹۱۱۳۷۰۲۴۳۸

گنبد(خانم نوری پور):۰۹۱۳۰۸۵۰۲۵۶

علی آباد( خانم قنبری) ۰۹۱۲۶۴۷۵۵۸۵

استان اصفهان:

خمینی شهر( خانم مختاری) ۰۹۱۳۱۷۶۴۲۸۲-

سپاهان شهر(خانم نجفی) ۰۹۱۳۳۶۶۹۱۰۴

اصفهان(خانم نصیری) ۰۹۱۳۳۰۲۲۳۰۶

http://www.koodakanehkhalagh.blogfa.com/

بلوار دانشگاه( خانم ممیز) -۶۲۸۱۸۶۱-۰۳۱۳

گلپایگان ( خانم ایرانی) ۷۴۲۱۸۹۲-۰۳۱۵

نجف آباد( خانم قاسمی) ۲۶۳۳۳۷۳-۰۳۱۴

http://www.ghkhalaghiyat.blogfa.com/

مهدهای خلاق همکار با موسسه:

کرج (خانم علی نژاد): ۰۹۱۲۵۶۱۰۲۴۳

رودهن(خانم شکیب): ۰۹۱۲۲۴۵۶۶۱۳

درباره ی علی اکبر دادخواه

دكترای تخصصی مهندسی شيمی: سال 2003 از دانشگاه Texas A&M واقع در شهر كالج استيشن، ايالت تكزاس آمريكا. عنوان رساله دكترا:Hot water extraction with in situ wet oxidation: Polycyclic aromatic hydrocarbons removal from soil. عمده ترين زمينه های پ‍ژوهشی مورد علاقه محيط زيست، بيوتكنولوژی، نانو مواد، انرژی.
Bookmark the پیوند یکتا.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*